Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ewakuacja ludzi z budynku

12 grudnia 2022

Na kursach bezpieczeństwa pożarowego często pojawia się temat ewakuacji. Temat ten jest często pomijany i traktowany jako wypełniacz czasu szkolenia.

Jakie przepisy regulują kwestie ewakuacji?

Okresowa kontrola warunków i organizacji ewakuacji z budynku jest ważnym elementem bezpieczeństwa w budynku. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, SS 17. Wymaga, aby zarządca lub właściciel obiektu przeznaczonego dla więcej niż 50 stałych użytkowników i nieobjętego klasyfikacją zagrożenia ludzi ZL IV, przeprowadzał praktyczną kontrolę organizacji i warunków ewakuacji  minimum raz na dwa lata.

Obiekty, w których liczba użytkowników często się zmienia, takie jak szkoły, przedszkola i internaty, powinny być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa i planów ewakuacji w szkole co najmniej raz w roku. Nie powinno to jednak trwać dłużej niż trzy miesiące od otwarcia obiektu dla nowych użytkowników. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wymaga, aby właściciel każdego budynku, budowli lub terenu był odpowiedzialny za zapewnienie jego ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy zapewnić ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenu. SS 15 ust. 1 powyższego rozporządzenia stanowi, że z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywają ludzie, muszą być zapewnione warunki ewakuacji z budynku. Pozwala to na bezpieczną i szybką ewakuację z obszaru objętego pożarem. Jest on dostosowany do funkcji, wielkości i konstrukcji obiektu oraz zastosowania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jaki jest najlepszy moment na zarządzenie ewakuacji?

Ewakuacja w szkole odbywa się jak najszybciej. Ewakuacja ludzi często odbywa się przed przybyciem straży pożarnej. W takim stanie najlepiej, aby do tego czasu ewakuacją kierował administrator budynku. W innych sytuacjach o ewakuacji zakładu lub firmy decyduje kierownik akcji ratowniczej.

Co należy zrobić, gdy zostanie ogłoszona ewakuacja?

Decyzja o tym, jak zareagujemy w przypadku ogłoszenia ewakuacji z budynku, należy do nas. Czy mamy kontynuować swoje obowiązki służbowe? Natychmiast ewakuujemy nasze biuro, miejsce pracy lub pomieszczenie i wychodzimy na zewnątrz do miejsca zbiórki. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, zabieramy ze sobą dokumenty, laptopa, ewentualnie kurtkę i zamykamy za sobą drzwi (nie na klucz). Po opuszczeniu biura należy pamiętać, że nie wrócimy do momentu usunięcia zagrożenia lub potwierdzenia nieobecności. Należy sprawdzić wzrokowo, czy po naszym wyjściu nikt nie znajduje się w pomieszczeniu.

Dlaczego ewakuacja trwa tak długo?

Ze względu na złożoność tego tematu, nie będzie jednej odpowiedzi. Czas będzie zależał od tego, jak dobrze zarządzona jest ewakuacja budynku. Zrozumienie powagi sytuacji określi szybkość reakcji. Czas ten ulega automatycznemu wydłużeniu, jeśli sytuacja kryzysowa ma miejsce w nocy. Dobrym pomysłem jest, aby sytuacje awaryjne były natychmiast zgłaszane do przycisku RPO. Czas ewakuacji będzie zależał również od tego, ile osób znajduje się w budynku oraz od ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Kolejnym problemem jest lokalizacja zagrożonych osób oraz rodzaj zagrożenia, w jakim się znajdują. Na koniec należy upewnić się, że pracownicy znają wszelkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, w tym plan ewakuacji budynku i lokalizacje wyjść. Firmy powinny powiesić zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem w formie graficznej w każdym korytarzu. Obejmuje on oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz lokalizację podręcznego aparatu gaśniczego.