Trwa ładowanie proszę czekać ...

Jakie są obowiązki i zadania służby BHP ?

1 lutego 2017

Służba BHP ma do wykonania w zakładzie pracy ważne i konkretne zadania, które zostały precyzyjnie określone przez przepisy polskiego prawa ( Kodeks Pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby BHP).
W skrócie można zdefiniować te zadania w następujący sposób:

1.Zadaniem służby BHP jest stałe monitorowanie i kontrolowanie warunków pracy w zakładzie, z szczególnym uwzględnieniem stanowisk zagrożonych niebezpiecznymi dla zdrowia i życia czynnikami oraz stanowisk na których pracę wykonują młodociani, praktykanci studenci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące, jednym słowem stanowisk szczególnych dla szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Zadaniem służby BHP jest informowanie pracodawcy o wszystkich wykrytych zagrożeniach w zakładzie wraz z podaniem wniosków jakimi działaniami je usunąć lub zmniejszyć

3.Zadaniem służby BHP jest analiza, kontrola i opiniowanie instrukcji dotyczących BHP na wszystkich stanowiskach pracy. Trzeba pamiętać, ze obowiązkiem pracodawcy jest udostępnić pracownikom aktualne instrukcje BHP, które dotyczą : obsługi wszystkich bez wyjątku znajdujących się w zakładzie maszyn i urządzeń technicznych, procedur postępowania z materiałami szkodliwymi oraz udzielania pierwszej pomocy.

4.Zadaniem służby BHP jest czynny udział w szacowaniu ryzyka zawodowego, które bezpośrednio wiąże się w wykonywaną przez pracownika pracą

5.Zadaniem służby BHP jest wszechstronna współpraca z wszystkimi organizacjami i osobami, których obowiązkiem jest przeprowadzanie szkoleń BHP

6. Zadaniem służby BHP jest współpraca ze wszystkimi, którzy pomagają i ułatwiają nowo przyjętym pracownikom prawidłową adaptację na stanowisku pracy.

7.Zadaniem służby BHP jest doradzanie w sprawach BHP i pracodawcy i pracownikom i nawet społecznym inspektorom pracy, czy związkom zawodowym.

8.Zadaniem służby BHP jest zgłaszanie wniosków dotyczących wszystkich aspektów BHP dla nowo podejmowanych procesów produkcyjnych.

9.Zadaniem służby BHP jest coroczne sporządzanie i przekazywanie pracodawcy raportów, analiz dotyczących BHP w zakładzie pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć, które poprawią warunki pracy, wprowadzą nowe, lepsze rozwiązania organizacyjne i techniczne dla tych spraw.

10.Zadaniem służby BHP jest uczestnictwo w przekazywaniu do użytkowania nowych budynków i obiektów, wszystko oczywiście pod kątem BHP.