Trwa ładowanie proszę czekać ...

Powołanie komisji BHP

22 czerwca 2023

Kiedy powinna zostać utworzona komisja bezpieczeństwa i higieny pracy? Kto wchodzi w skład komisji BHP? Jakie są zadania komisji BHP

 

Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Komisja powinna być organem konsultacyjnym i doradczym pracodawcy. Komisja powinna pomagać pracodawcy w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Jest to również świetna okazja do poznania opinii pracowników na temat zdrowia i bezpieczeństwa.

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca ma obowiązek posiadania komisji BHP, jeśli zatrudnia więcej niż 250 pracowników. Nie ma powodu, dla którego komisja BHP nie mogłaby zostać utworzona przy mniejszej liczbie pracowników.

Komisja powinna zostać ustanowiona formalnie. Dobrym pomysłem jest formalne ustanowienie komisji, np. dokument ten może również zawierać inne ważne kwestie związane z komisją, takie jak:

Częstotliwość spotkań komitetu Zadania komitetu Sposób dokumentowania i wdrażania ustaleń komisji itp. Prawo wymaga, aby komisje BHP spotykały się co najmniej cztery razy w roku (i w normalnych godzinach pracy). Nie ma powodu, dla którego nie mogłyby one odbywać się częściej, jeśli uzasadniają to potrzeby zakładu.

 

Komisja BHP - skład

Skład komisji BHP będzie różny, ale zawsze powinien opierać się na zasadzie równej reprezentacji zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Ze strony pracodawcy powinny być to pracodawca,, urzędnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, lekarz medycyny pracy.  Natomiast ze strony społecznej to społeczny inspektor pracy lub inspektorzy, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele pracowników wybrani przez pracowników (w przypadkach, gdy w zakładzie nie istnieją związki zawodowe). To jest minimum. Można dodać więcej osób, ale zawsze muszą one pochodzić z obu stron. Liczba członków komisji powinna być ustalana przez każdą firmę. Najlepszym sposobem na podjęcie decyzji jest rozważenie następujących kwestii: ryzyko, złożoność organizacji i różnorodność problemów w firmie.

Pracodawca powinien być przewodniczącym komisji BHP. Może on jednak przekazać te uprawnienia innej osobie. Wiceprzewodniczącym jest społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

 

Komisja BHP - zadania

Kodeks pracy nakłada na komisję BHP następujące obowiązki:

Przegląd warunków pracy okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Opiniowanie działań podejmowanych przez pracodawcę w celu ograniczenia chorób zawodowych i wypadków przy pracy, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz Współpraca z pracodawcą w celu zapewnienia, że jego obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są wypełniane. Komisja BHP może uzgodnić z pracodawcą, że konieczne jest skorzystanie z opinii lub ekspertyz zewnętrznych ekspertów, np. Ekspertyza dotycząca maszyny lub procesu. Porady prawne. Koszty ponosi pracodawca.

 

Komisja BHP - protokół   

Spotkania powinny być dokumentowane. Najlepiej robić to w formie raportu lub protokołu, . Ustalenia komisji można opisać w punktach. Nie ma potrzeby sporządzania wielostronicowych raportów. W praktyce to behapowiec prowadzi protokół z posiedzenia komisji BHP. Behapista jest odpowiedzialny za organizację komitetu ds. zdrowia i bezpieczeństwa, ustalanie daty spotkania, wysyłanie informacji o nadchodzących spotkaniach i przygotowywanie tematów do omówienia.