Trwa ładowanie proszę czekać ...

Obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy

1 lutego 2017

Zakres działania i wszystkie obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Wszystkie obowiązki są tam opisane i wymienione w poszczególnych paragrafach. Tak więc do obowiązków działającej w zakładzie pracy służby BHP należy :

1. Czuwanie nad wszystkimi opisanymi prawem aspektami spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście język prawniczy trzeba każdorazowo dopasować do specyfiki działania konkretnej firmy i występujących w nim zagrożeń
2.Analizowanie i monitorowanie na bieżąco wszystkich występujących w danym zakładzie pracy zagrożeń i zgłaszanie ich kadrze kierowniczej lub pracodawcy
3.Opracowywanie i proponowanie rozwiązań, które prowadzą do minimalizacji, a najlepiej eliminacji występujących w firmie zagrożeń
4.Bieżące przeprowadzanie kontroli warunków pracy na wszystkich stanowiskach w firmie, ale ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk na których występują jakieś zagrożenia, oraz stanowisk na których zatrudnione są kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby niepełnosprawne, młodociani, praktykanci, studenci, osoby wykonujące pracę zmianową oraz osoby, które wykonują pracę na innej umowie niż umowa o pracę ( na przykład prace zlecone), albo wykonują tą pracę poza zakładem w miejscu wskazanym przez pracodawcę.
5.Obowiązkiem służby BHP jest branie czynnego udziału we wszystkich pracach dotyczących rozwoju i i modernizacji firmy celem zapewnienia w tych planach takich rozwiązań organizacyjnych, które uwzględniają wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i zapewniają poprawę dotychczasowych warunków pracy i bezpieczeństwa.
6.Sporządzenia dokumentacji ze wszystkich spotkań w zakładzie pracy, na których rozmawiano i podejmowano decyzję dotyczące BHP w szerokim rozumieniu tego słowa
7.Zgłaszanie do pracodawcy lub kadry kierowniczej wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na wszystkich w firmie stanowiskach pracy
8.Zajmowanie się, prowadzenie i przechowywanie dokumentów i rejestrów dotyczących wszystkich wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych pracowników jak również podejrzeń o wystąpienie takich chorób.
9.Przechowywanie dokumentacji dotyczącej wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracowników.
10.Współdziałanie z pracodawcą, kadrą kierowniczą, inspekcją pracy, oraz organizacjami związkowymi przy podejmowaniu decyzji związanych z BHP.