Trwa ładowanie proszę czekać ...

Zadania służby BHP

1 lutego 2017

Zadania służby BHP zostały dokładnie sprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku, a opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 234 w dniu 18 września 1997 roku.

Oto najważniejsze z zadań służby BHP
- doradzanie w sprawie zastosowania przepisów prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy
- przeprowadzanie na bieżąco kontroli dotyczącej warunków pracy pracowników
- kontrolowanie przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy na których pracują osoby niepełnosprawne, młodociani, praktykanci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, osoby pracujące na zmiany,pracownicy zatrudnieni na inną umowę niż umowa o pracę, pracownicy wykonujący pracę poza firmą w miejscu wskazanym przez pracodawcę
- bieżące podawanie pracodawcy informacji na temat istniejących w firmie zagrożeń BHP oraz proponowanie sposobów ich likwidacji
-sporządzanie dla pracodawcy corocznych, kompleksowych raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny w firmie. Taki raport powinien składać się z analizy warunków pracy i zagrożeń na wszystkich stanowiskach pracy oraz propozycje nowych rozwiązań w tym względzie.
- wspólne opracowywanie planów zmian w firmie, pod kątem nowatorskich rozwiązań technicznych i organizacyjnych BHP
-popularyzacja na terenie firmy zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy
-współpraca i współdziałanie z tak zwaną społeczną inspekcją pracy oraz ze związkami zawodowymi działającymi na terenie firmy w celu podejmowania działań poprawiających warunki pracy i podejmowania działań mających na celu prawidłowe wdrażanie przepisów BHP.
-współpraca z laboratoriami e których dokonuje się pomiarów i badań szkodliwych dla zdrowia czynników
-współdziałanie z organizacjami ekologicznymi
- dokonywanie ocen tak zwanego ryzyka zawodowego
- współpraca i kontrola wdrażania do pracy nowo zatrudnionego pracownika
- współpraca z osobami lub organizacjami w których kompetencjach leży organizacja szkoleń BHP
- współpraca z lekarzem, który opiekuje się pracownikami, pilnowanie cyklicznych, obowiązkowych badań, wdrażanie profilaktyki zdrowotnej
-szeroko rozumiane doradztwo w zakresie organizacji pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tych stanowisk pracy na których występuje większe ryzyko zagrożeń dla zdrowia i życia