Trwa ładowanie proszę czekać ...

Zasady powoływania i obowiązki służby BHP

1 lutego 2017

O konieczności obowiązkowego powoływania służby do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy tak de facto zadecydowała dyrektywa Unii Europejskiej,a konkretnie artykuł siódmy dyrektywy Rady nr 89/91 z 12 czerwca 1989 roku, do którego polskie prawo musiało się dostosować.Dyrektywa ta nakazuje wszystkim pracodawcom do wyznaczenia w swoich firmach pracownika lub grupy pracowników, do których zakresu obowiązków będzie należało prowadzenie szerokiej działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Oznacza to działalność w zakresie ochrony zdrowia pracowników, dbanie o dobre warunki pracy, działalność zapobiegająca w wielu aspektach ryzyku zawodowemu, bieżąca kontrola wszystkich spraw związanych z zagrożeniami w miejscu pracy, prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP, raportowanie i współdziałanie ze wszystkimi organami mającymi styczność ze sprawami BHP ( pracodawca, kadra zarządzająca, lekarz zakładowy, laboratoria badające zagrożenia czynnikami chemicznymi,związki zawodowe itp). Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jako jednostka organizacyjna podlega bezpośrednio pracodawcy.

Powołanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Nie zdejmuje to jednak z niego odpowiedzialności za wszystkie sprawy związane z BHP, bo służba to jedynie organ doradczo- kontrolny, może analizować , doradzać, kontrolować, przypominać, współpracować we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i występujących na stanowiskach pracy zagrożeń, może raportować pracodawcy o wszystkim ,ale odpowiedzialność w każdym względzie zawsze ponosi pracodawca.

Podstawą prawną dla tworzenia, organizacji i zakresu działa służby bezpieczeństwa jest Kodeks Karny oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby BHP.W tym własnie rozporządzeniu znajdziemy opis stanowisk tego typu służby, oraz potrzebne na tych stanowiskach kwalifikacje.
Ścieżka kariery w trudnej pracy pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera następujące stanowiska :
1. inspektor do spraw BHP
2.starszy inspektor do spraw BHP
3.specjalista do spraw BHP
4.Starszy specjalista do spraw BHP
5.główny specjalista do spraw BHP

Wymogi kwalifikacyjne są bardzo wysokie, wymaga się poszerzonego kursu, studiów, lub studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , oraz odpowiednio długi staż w tej dziedzinie.