Trwa ładowanie proszę czekać ...

Doradcze i kontrolne funkcje służby BHP w zakładzie pracy

1 lutego 2017

Polskie prawo dość precyzyjnie określa zakres działania, sposób tworzenia i zasady funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Konkretnie chodzi o przepisy zawarte w artykule 237 Kodeksu Pracy i o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie BHP, które zostało w większości swoich przepisów oparte na dyrektywie Unii Europejskiej z 12 czerwca 1989 roku w sprawie obowiązkowego tworzenia służby BHP.

Przepisy prawa nadały odpowiednio wysoką rangę zarówno służbie BHP, rozumianej jako wyspecjalizowana komórka w zakładzie pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i dla pracowników pracujących na jej rzecz.Nadane przez prawo uprawnienia mają mają duże znaczenie zarówno dla bieżącej działalności firmy, jak i w kreowaniu pozytywnych rozwiązań w tym zakresie, co przyczynia się do lepszych, bezpieczniejszych, zdrowszych warunków pracy.

Prawo zawiera konkretny katalog uprawnień służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zawiera on następujące punkty.
1. Uprawnienie do bieżącego sprawowania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i przestrzegania wszystkich przepisów i zasad BHP w pracy gdziekolwiek będzie wykonywana ( może być wykonywana zarówno w zakładzie pracy jak i poza firmą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę).
2.Uprawnienie polegające na możliwości występowania do kadry kierowniczej z zaleceniami usuwania stwierdzonych wcześniej zagrożeń ( szkodliwość warunków pracy, zagrożenia wypadkowe itp)dotyczących BHP
3.Uprawnienie polegające na możliwości występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników, którzy przyczyniają się do poprawy warunków pracy oraz dobrze wcielają obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.Uprawnienie polegające na możliwości występowania do pracodawcy o zastosowanie stosownych kar porządkowych w stosunku do pracowników lub kadry kierowniczej odpowiedzialnych za zaniedbania i uchybienia w dziedzinie BHP
5.Uprawnienie polegające na możliwości niezwłocznego wstrzymania maszyny lub innego urządzenia, którego praca stwarza zagrożenie w zakresie BHP
6.Uprawnienie polegające na możliwości usunięcia pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej
7.Uprawnienie polegające na możliwości niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla BHP
8.Uprawnienie polegające na możliwości wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w firmie, jeśli stwierdzono bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników albo innych osób.